Det är en viktig del i boendet att invånarna i en kommun har tillgång till tätortsnära skogsområden för rekreation och vistelse. I Alvesta tätort har

Spånenområdet fyllt denna uppgift med tillgång också till ett relativt nyanlagt elljusspår.

Det är av stor vikt att detta område bevaras för kommande

generationer och därför föreslås att ett område norr om vägen till Bungers ö och fram till vägen till Spånens badplats med Spånen som gräns i

öster och Spåningslandavägen/Åsenlundsvägen i väster avsätts som ett kommunalt fritidsreservat. Eftersom marken i nuläget är privatägt så

föreslås att området förvärvas i kommunalt ägo. Förmodligen kommer det inom kort ett förslag som möjliggör statliga medel till just förvärv av

tätortsnära skogar i rekreationssyfte.