Datum: 2018-11-13 10:11
Inskickat av: Lars-Thure Bünger
Kommentar: En betydande del av Spånenleden går igenom den del Lars-Olof Franzen beskriver. Viktigt att hela sträckningen av Spånenleden bevaras och underhålls.
Datum: 2018-11-13 12:43
Inskickat av: jan johansson
Kommentar: om kommunen expanderar österut så behövs ett större fritidsområde
Datum: 2018-11-15 22:34
Inskickat av: AndersSandgren
Kommentar: Vi måste bevara det vi har.
Datum: 2018-11-16 21:39
Inskickat av: Anders sandgren
Kommentar: Det som är uppbyggt efftrer flera år kan vara förlorad
Datum: 2018-11-16 21:47
Inskickat av: Sigyn Sandgren
Kommentar: Bevara det som det är.För Almmänrekretion.
Datum: 2018-11-20 09:57
Inskickat av: Lars Nordestedt
Kommentar: Växjö har fantastiska Fylleryd, vad har vi för tätortsnära rekreationsområde om spånenområdet blir villatomter?
Datum: 2018-11-20 19:04
Inskickat av: Gunilla Östergren
Kommentar: Föreningar och skolor använder området. Det är viktigt att ha natur och motionsspår för rekreation.
Datum: 2018-11-21 14:56
Inskickat av: Sven-Erik Bergljung
Kommentar: I detta område som avses att bebyggas finns en ren sjö med en utmärkt badplats och ett elljusspår som är sammanbundet med Hanaslövs fritidsområde. Sommar som vinter förekommer omfattande friluftsaktiviteter i detta område. Området är sedan många år tillbaka känt i Alvesta med omnejd som ett förnämligt rekreationsområde, att då börja exploatera delar av detta område skulle på sikt förstöra områdets attraktionskraft.
Datum: 2018-11-22 08:39
Inskickat av: Carin Svensson
Kommentar: Det är privat mark som föreslås tas i anspråk. Och att någons privata mark föreslås att tas i anspråk och diskuteras på detta forum är helt oacceptabelt. Det är så fall en dialog som ska ske mellan markägaren och länsstyrelsen. Det är fina värden på marken och vem ska vi tacka för det? Jo markägaren och de generationer som har ägt marken bakåt i tiden och skapat dessa fina värden. Det finns ingenting som säger att dessa ska gå förlorade bara för att marken är privatägd. Många gånger så försvinner de specifika värdena när marken inte längre får brukas privat utan istället blir någon form av reservat.
Datum: 2018-11-23 10:57
Inskickat av: Anders Olson
Kommentar: Att ha rekreationsområde tätortsnära är viktigt. Det är en av de fördelar en liten ort som Alvesta har jämfört med ett förtätat Växjö
Datum: 2018-11-26 16:52
Inskickat av: Peter Horvath
Kommentar: Ett behövligt område för friluftsaktiviteter, värt att bevara och utveckla.
Datum: 2018-11-27 10:50
Inskickat av: Jan Franzén
Kommentar: Alvesta kommuns störste private markägare önskar exploatera stora delar av området mellan Östra Alvesta och sjön Spånen. Frågan om att äga mark är inte en privatsak i alla lägen. Skall Alvesta spinna på Växjös ambition att bygga, där det teknisk går att bygga? En privat markägare bör också ta ett samhällsansvar inte enbart styras av profit. Varken du eller jag har något reellt inflytande på Alvesta Kommuns planprocess. När detaljplanen är framlagd går den inte att stoppa, om man inte är kommunens störste markägare. Varför skall Alvesta expandera just österut mot Växjö? Alvesta kan växa i 3 andra riktningar.
Datum: 2018-12-12 23:01
Inskickat av: Forum
Kommentar: Känner igen förslagsställarens namn. Han är ju politiker. Har inte de en lekstuga redan? Trodde detta forum var för vanliga kommuninvånare
Datum: 2018-12-17 10:30
Inskickat av: Per Darell
Kommentar: Området norr om Bungers ö till 25:an har många kvaliteter för kultur, natur, och friluftsliv. En rad fornminnen finns på åsen vid Stallet. Stallet är i sig viktigt för sin verksamhet men också för att hålla landskapet öppet. Lövskogarna med jätteekar och stora hasselsnår har höga naturvärden. Badplatsen är en fantastisk tillgång i tätortens närmiljö. Friluftslivet behöver vandringsspår med en omväxlande skog med rikt växt- och djurliv. Strandskogarna har stor betydelse som förbinder livet i sjön och på land. Denna blandning av kultur/natur får inte byggas sönder, då försvinner ett stort värde för vår generation men också för kommande generationer. Det är mycket viktigt området blir tillräckligt stort. Ska man uppleva natur vill man komma ifrån hus, parkeringar, tomter, vägar. Storleken är också avgörande för vilka växter och djur som kan finnas i området. Det är ett tillfälle att för kommunen att skapa ett stycke levande natur, skog som sköts hyggesfritt kombinerat med de höga värdena i lövskogarna runt stallet. Vi och djur och växter behöver det i de kalavverkade omgivningarna.
Datum: 2018-12-18 22:57
Inskickat av: Åsa Elmgren
Kommentar: Bra förslag